Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/u7571922/kozansigorta.com.tr/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
YMM Mesleki Sorumluluk Sigortası – Kozan Sigorta Acenteliği

YMM Mesleki Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortasında belirtilen ve ilgili yasa, yönetmelik ve ilişkili mevzuat maddelerince sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken sözleşme yapılmasından 5 (beş) yıl önceye kadar veya sözleşme yürürlükteyken yapılan hatalı veya kusurlu fiiller nedeniyle sigortalıya karşı doğan tazminat taleplerine, sözleşme süresi içinde veya Ek Bildirim Süresi şartlarınca, sözleşme süresinin sona ermesini takip eden 5 (beş) yıl içerisinde sigortacıya bildirmek şartı ile sözleşmede belirtilen miktara kadar muafiyet ve benzeri tazminat tutarını azaltıcı hükümler saklı kalmak üzere genel ve özel şatlara gereğince  teminat verilir.

 

  • Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve poliçede belirtilen özel şartlara bağlı olarak mesleki faaliyeti ifa ederken yaptığı hatalı ve kusurlu fiillerden dolayı sigortalının hizmet verdiği mükelleften istenebilecek ilgili resmi kurumlar tarafından kesilen idari para cezaları, özel usulsüzlük cezaları veya Sigortalının mesleki faaliyeti ifa ederken yaptığı hata veya kusurdan dolayı oluşan müteselsil sorumluluk gereği ödemesi gereken sosyal sigorta primleri, vergi, vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizi ilgili muafiyet ve benzeri tazminat tutarını azaltıcı hükümler saklı kalmak şartı ile poliçede yazılı limitler dâhilinde sigortacı tarafından temin edilir.

 

2-   Sigortalı tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mevzuatına uygun olarak istihdam ilişkisi bulunan herhangi bir kişi ve vefat halinde mirası kısmen ya da tamamen reddetmemiş ve sigortalının ilgili yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmiş kanuni mirasçıları ile sigortalının kanuni temsilcileri sigortalı tanımı içindedir.

 

  • Bu bir “talebe dayalı” (claims made) sigorta poliçesidir.

Bu poliçe ancak 3. Şahıs olarak kabul edilen  Sigortalının 1. derece akrabalarına ait şirketler ile ortağı ve hissedarı olduğu kurumlar dışındaki kişiler ”  tarafından Sigortalı aleyhine Sözleşme Dönemi’nde veya Ek Bildirim Süresi içinde ilk kez Talep’te bulunulması ve aynı Sözleşme Döneminde veya Ek Bildirim Süresi içinde Sigortacı’ya ihbar edilmesi halinde geçerli olacaktır.

 

  • Sigortalının gerek şahsen gerekse bir şirket ortağı olarak verdiği mesleki hizmetleri sebebiyle şahsı adına ortaya çıkabilecek olan yasal sorumlulukları ilgili poliçede yazılı limitler dâhilinde sigortacı tarafından temin edilir.

 

İşbu poliçe kapsamındaki tüm teminatlar sadece, Geriye Yürürlük tarihinden sonra ve poliçe süresi içinde gerçekleştirilen hatalı mesleki faaliyet sebebiyle, poliçe süresi veya Ek Bildirim Süresi içerisinde sigortalıya karşı yapılan ve poliçe süresi veya Ek Bildirim süresi içerisinde yazılı olarak Sigortacıya bildirilen talepler için verilmektedir.

 

  • İş Bu Savunma Masrafları için de geçerlidir.

Savunma Masrafları, Sigortalı tarafından veya onun adına her türlü Talep’in araştırılması, savunması, tespiti, uzlaşması veya temyizi ya da diğer itiraz yolları ile ilgili olarak tahakkuk eden makul orandaki her türlü ücret, maliye veya masraflar demektir.

Herhangi bir tazminat talebine karşı Sigortalı adına savunma yapılması sebebiyle maruz kalınan masraf ve harcamalar toplam sorumluluk sınırının %10’u kadar limite tabi olacaktır ve bu ek teminat kapsamında ödenecek olan toplam miktar 100.000 TL limiti geçmeyecektir.

 

  • Sigortacı, poliçe süresi veya Ek Bildirim Süresi içerisinde sigortalıya karşı yapılan ve poliçe süresi veya poliçenin iptal edildiği veya sona erdiği tarihten sonra 5 yıl olan Ek Bildirim Süresi içerisinde sigortacıya yazılı olarak bildirilen ve poliçe kapsamına giren bir olayla ilgili talepler için sigortalı adına ödeme yapacaktır.

 

  • Sorumluluk Limiti, Sigortacı’nın hasar durumunda işbu poliçe şartları doğrultusunda ödemekle yükümlü olduğu azami tutardır.

 

  • Sigortalı’ya karşı alınan hukuk veya idare mahkemesi kararı nedeniyle Sigortalı’nın Üçüncü Şahıs’a karar gereğince ödemekle yükümlü olduğu meblağ veya Sigortalı’ nın ya da Sigorta Ettiren’in onayı ile sigortacı tarafından sulh anlaşması sonucu ödenmesi gereken miktarlar demektir.

 

  • Resmi kurumların uyguladığı idari ve vergi cezaları için cezaların kaldırılması yönünde her türlü gerekli koruma ve kurtarma önemleri alınmalı ancak bunun faydasız olacağı durumlarda erken ödeme indirimleri dikkate alınarak muafiyet düşüldükten sonra tazminat ödenecektir.

 

10-   Kesinleşmiş bir idari karar gereğince sigortalının mal varlığı üzerinde bir kısıtlama uygulanırsa, Sigortacı – sigorta teminatına girmeyen haller hariç olmak koşuluyla – sigortalının malvarlığının bu kısıtlamadan kurtarılması için gerekli TEMİNAT GÖSTERME gibi girişimleri poliçe limitleriyle sınırlı olmak üzere yerine getirecektir.

 

11-  İhmal, hata veya kusur sonucu gerçekleşen zararlara ilişkin tüm  tazminat talepleri; aynı veya benzer nedenden kaynaklanan ve yasal veya mali açıdan bağlantılı olan birden fazla eylem, tek bir ihmal, kusur veya hata olarak addedilecektir.

 

12-   Bilgi ve belge kaybından olaşacak zararlar teminata dahildir.

Bu Ek Teminat toplam sorumluluk sınırının %10’u kadar limite tabi olacaktır ve bu ek teminat kapsamında ödenecek olan toplam miktar 100.000 TL’lik limiti geçmeyecektir. İşbu Ek Teminat kapsamında olan her bir Talep için yukarıda bahsedilen muafiyet yerine 2.000 TL tutarında ayrı bir muafiyet uygulanacaktır.

 

13-  Sigortalının özel şirketler, kulüpler, derneklerin Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu başkanı ya da üyesi olarak veya bunların yasal yöneticisi olarak yürüttüğü faaliyetlerden kaynaklanan talepler teminat kapsamı dışındadır. Diğer tüm istisna maddeleri teklif almanız halinde görülebilecektir.

 

14-  Sigortalı herhangi bir taleple ilgili olarak, Sigortacının onayı olmaksızın anlaşma yapmayacaktır.

 

NOT: Bu sunumun içeriğinde olmayan bigiler  ancak teklif almanızla mümkün olabilecektir. LÜTFEN TEKLİF İSTEYİNİZ.  Burada olmayan bilgiler teklifte görülecektir.

 

Sigorta soru formunu doldurup, mail adresimize veya faksımıza veya www.kozansigorta.com.tr adresindeki formu doldurarak gönderiniz. Sigorta poliçenizi hazırlayıp adresinize teslim edelim