SMMM Mesleki Sorumluluk Sigortası

SMMM Mesleki Sorumluluk Sigortası

 • Bu sigorta ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortasında belirtilen ve ilgili yasa, yönetmelik ve ilişkili mevzuat maddelerince sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken sözleşme yapılmasından 5 (beş) yıl önceye kadar veya sözleşme yürülükteyken yapılan hatalı veya kusurlu fiiller nedeniyle sigortalıya karşı doğan tazminat taleplerine, sözleşme süresi içinde veya Ek Bildirim Süresi şartlarınca, sözleşme süresini takip eden 30 gün içinde sigortacıya bildirmek şartı ile sözleşmede belirtilen miktara kadar teminat verilir.

 

 • Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve poliçede belirtilen özel şartlara bağlı olarak mesleki faaliyeti ifa ederken yaptığı hatalı ve kusurlu fiillerden dolayı sigortalının hizmet verdiği mükelleften istenebilecek ilgili resmi kurumlar tarafından kesilen idari para cezaları, özel usulsüzlük cezaları veya Sigortalının mesleki faaliyeti ifa ederken yaptığı hata veya kusurdan dolayı oluşan müteselsil sorumluluk gereği ödemesi gereken sosyal sigorta primleri, vergi, vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizi ilgili muafiyet ve benzeri tazminat tutarını azaltıcı hükümler saklı kalmak şartı ile poliçede yazılı limitler dâhilinde sigortacı tarafından temin edilir.

 

 • Sigortalı tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mevzuatına uygun olarak istihdam ilişkisi bulunan herhangi bir kişi ve vefat halinde mirası kısmen ya da tamamen reddetmemiş ve sigortalının ilgili yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmiş kanuni mirasçıları ile sigortalının kanuni temsilcileri sigortalı tanımı içindedir.

 

 • Bu bir “talebe dayalı” (claims made) sigorta poliçesidir.

Bu poliçe ancak 3. Şahıs olarak kabul edilen  Sigortalının 1. derece akrabalarına ait şirketler ile ortağı ve hissedarı olduğu kurumlar dışındaki kişiler tarafından Sigortalı aleyhine Sözleşme Dönemi’nde veya Ek Bildirim Süresi içinde ilk kez Talep’te bulunulması ve aynı Sözleşme Döneminde veya Ek Bildirim Süresi içinde Sigortacı’ya ihbar edilmesi halinde geçerli olacaktır.

 

 • Sigortalının gerek şahsen gerekse bir şirket ortağı olarak verdiği mesleki hizmetleri sebebiyle şahsı adına ortaya çıkabilecek olan yasal sorumlulukları ilgili poliçede yazılı limitler dâhilinde sigortacı tarafından temin edilir.

 

 • İşbu poliçe kapsamındaki tüm teminatlar sadece, Geriye Yürürlük tarihinden sonra ve poliçe süresi içinde gerçekleştirilen hatalı mesleki faaliyet sebebiyle, poliçe süresi veya Ek Bildirim Süresi içerisinde sigortalıya karşı yapılan ve poliçe süresi veya Ek Bildirim süresi içerisinde yazılı olarak Sigortacıya bildirilen talepler için verilmektedir.

 

 • İş Bu Savunma Masrafları için de geçerlidir.

Savunma Masrafları, Sigortalı tarafından veya onun adına her türlü Talep’in araştırılması, savunması, tespiti, uzlaşması veya temyizi ya da diğer itiraz yolları ile ilgili olarak tahakkuk eden makul orandaki her türlü ücret, maliye veya masraflar demektir.

Herhangi bir tazminat talebine karşı Sigortalı adına savunma yapılması sebebiyle maruz kalınan masraf ve harcamalar toplam sorumluluk sınırının %10’u kadar limite tabi olacaktır ve bu ek teminat kapsamında ödenecek olan toplam miktar 100.000 TL limiti geçmeyecektir.

 

 • Ek Bildirim Süresi;

Prim ödenmesi yapılmaması veya poliçe koşullarının ihlal edilmesi dışında herhangi bir nedenle poliçesinin Sigortacı tarafından iptal edilmesi veya yenilememesi durumunda, Sigorta Ettiren iptal veya sona erme tarihinden sonra 30 günlük bir süre boyunca Sigortalıya karşı yapılan teminat dahilindeki zararın oluşu itibariyle tek bir eylemden kaynaklanan zararın oluşumu itibariyle tek bir eylemden kaynaklanan ilk talep ile ilgili olarak bildirimde bulunma hakkı olacaktır. Ek bildirim süresi Geriye yürürlük tarihinden önce ya da poliçe vadesinden sona ermesinden sonra gerçekleşen hatalı kusurlu eylemler için geçerli olmamaktadır.

 

 • Sorumluluk Limiti, Sigortacı’nın hasar durumunda işbu poliçe şartları doğrultusunda ödemekle yükümlü olduğu azami tutardır.

 

 • Sigortalı’ya karşı alınan hukuk veya idare mahkemesi kararı nedeniyle Sigortalı’nın Üçüncü Şahıs’a karar gereğince ödemekle yükümlü olduğu meblağ veya Sigortalı’ nın ya da Sigorta Ettiren’in onayı ile sigortacı tarafından sulh anlaşması sonucu ödenmesi gereken miktarlar demektir.

 

 • Resmi kurumların uyguladığı idari ve vergi cezaları için cezaların kaldırılması yönünde her türlü gerekli koruma ve kurtarma önemleri alınmalı ancak bunun faydasız olacağı durumlarda erken ödeme indirimleri dikkate alınarak muafiyet düşüldükten sonra tazminat ödenecektir.

 

12-  İhmal, hata veya kusur sonucu gerçekleşen zararlara ilişkin tüm  tazminat talepleri; aynı veya benzer nedenden kaynaklanan ve yasal veya mali açıdan bağlantılı olan birden fazla eylem, tek bir ihmal, kusur veya hata olarak addedilecektir.

 

13-   Bilgi ve belge kaybından olaşacak zararlar teminata dahildir.

Bu Ek Teminat toplam sorumluluk sınırının %10’u kadar limite tabi olacaktır ve bu ek teminat kapsamında ödenecek olan toplam miktar 100.000 TL’lik limiti geçmeyecektir. İşbu Ek Teminat kapsamında olan her bir Talep için yukarıda bahsedilen muafiyet yerine 2.000 TL tutarında ayrı bir muafiyet uygulanacaktır.

 

14- İş Kazası Bildirgesi;

İş kazası bildirgesinin zamanında verilmememesi ya da hiç verilmememesinden kaynaklanan hasarlar istisna edilmiştir. Yasal olarak işverenin kendi sorumluluğunda olan bir durum olması sebebiyle bu durum istisna bırakılmıştır.

 

15-  Sigortalı herhangi bir taleple ilgili olarak, Sigortacının onayı olmaksızın anlaşma yapmayacaktır.

 

NOT: Bu sunumun içeriğinde olmayan bigiler  ancak teklif almanızla mümkün olabilecektir. LÜTFEN TEKLİF İSTEYİNİZ.  Burada olmayan bilgiler teklifte görülecektir.

 

Sigorta soru formunu doldurup, mail adresimize veya faksımıza veya www.kozansigorta.com.tr adresindeki formu doldurarak gönderiniz. Sigorta poliçenizi hazırlayıp adresinize teslim edelim