Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/u7571922/kozansigorta.com.tr/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Bağımsız Denetçilik Mesleki Sorumluluk Sigortası – Kozan Sigorta Acenteliği

Bağımsız Denetçilik Mesleki Sorumluluk Sigortası

Bağımsız Denetçilik Mesleki Sorumluluk Sigortası; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilerin, 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca denetimden doğan sorumluluklarına ilişkin detayları işbu poliçe genelinde belirtilen şartlar doğrultusunda güvence sağlayan mesleki bir sorumluluk sigortasıdır.

 

Bu doğrultuda söz konusu kuruluş ve denetçilerin sözleşme süresi içinde; bilgi sistemleri denetimi dâhil olmak üzere her türlü mevzuata ve denetim standartlarına aykırı bağımsız denetim yapmaları ve bağımsız denetim raporları düzenlemeleri, raporlarında eksik, yanlış, yanıltıcı bilgi ve görüşlere yer vermeleri gibi nedenlerden kaynaklanan zararlar sözleşmede belirtilen miktara kadar, makul giderler ile yargılama gideri ve vekâlet ücreti de dâhil olmak üzere teminat kapsamındadır ve ilgili muafiyet ve benzeri tazminat tutarını azaltıcı hükümler saklı kalmak şartı ile poliçede yazılı limitler dâhilinde sigortacı tarafından temin edilir.

 

Sigortalının bağımsız denetim kuruluşu olması durumunda, sözleşmede aksine hüküm yoksa bu sigorta, sigortalının bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştiren temsilcisinin sorumluluğunu da karşılar.

 

Sigortalı tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mevzuatına uygun olarak istihdam ilişkisi bulunan herhangi bir kişi ve vefat halinde mirası kısmen ya da tamamen reddetmemiş ve sigortalının ilgili yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmiş kanuni mirasçıları ile sigortalının kanuni temsilcileri sigortalı tanımı içindedir.

 

Bu bir “talebe dayalı” (claims made) sigorta poliçesidir. Bu poliçe ancak 3. Şahıs olarak kabul edilen “Sigortalının 1. derece akrabalarına ait şirketler ile ortağı ve hissedarı olduğu kurumlar dışındaki kişilertarafından Sigortalı aleyhine Sözleşme Dönemi’nde veya Ek Bildirim Süresi içinde ilk kez Talep’te bulunulması ve aynı Sözleşme Döneminde veya Ek Bildirim Süresi içinde Sigortacı’ya ihbar edilmesi halinde geçerli olacaktır.

 

İşbu poliçe kapsamındaki tüm teminatlar sadece, Geriye Yürürlük tarihinden sonra ve poliçe süresi içinde gerçekleştirilen hatalı mesleki faaliyet sebebiyle, poliçe süresi veya Ek Bildirim Süresi içerisinde sigortalıya karşı yapılan ve poliçe süresi veya Ek Bildirim süresi içerisinde yazılı olarak Sigortacıya bildirilen talepler için verilmektedir. Poliçede yer alan muafiyet ve benzeri tazminat tutarını azaltıcı hükümler Savunma Giderleri için de geçerlidir.

 

Sorumluluk Limiti, Sigortacı’nın hasar durumunda işbu poliçe şartları

doğrultusunda ödemekle yükümlü olduğu azami tutardır.

 

Resmi kurumların uyguladığı idari ve vergi cezaları için cezaların kaldırılması yönünde her türlü gerekli koruma ve kurtarma önemleri alınmalı ancak bunun faydasız olacağı durumlarda erken ödeme indirimleri dikkate alınarak muafiyet düşüldükten sonra tazminat ödenecektir.

 

İhmal, hata veya kusur sonucu gerçekleşen zararlara ilişkin tüm tazminat talepleri; aynı veya benzer nedenden kaynaklanan ve yasal veya mali açıdan bağlantılı olan birden fazla eylem, tek bir ihmal, kusur veya hata olarak addedilecektir.

 

Sigortalı herhangi bir taleple ilgili olarak, Sigortacının onayı olmaksızın anlaşma yapmayacaktır.

 

 

Yargılama Giderleri

“Yargılama Giderleri”, ilgili konuda soruşturma veya yargılama yapma yetkisine sahip bir resmi veya mesleki kuruluş tarafından Sigortalıya karşı başlatılan herhangi bir davanın soruşturulması, buna karşı savunma yapılması, çözümlenmesi veya itirazda bulunma ile ilgili olarak Sigortalı tarafından veya Sigortalı namına yapılan tüm makul ücret, masraf ve giderleri içerecek şekilde genişletilmiştir. Bu Ek Teminat toplam sorumluluk sınırının %10’u kadar limite tabi olacaktır ve bu ek teminat kapsamında ödenecek olan toplam miktar 100.000 TL limiti geçmeyecektir.

Ek Bildirim Süresi

Prim ödemesi yapılmaması veya işbu poliçe koşullarının ihlal edilmesi dışında herhangi bir nedenle işbu poliçenin iptal edilmesi veya yenilenmemesi durumunda, Sigortalının iptal veya sona erme tarihinden sonra 30 gün bir süre boyunca Sigortalıya karşı yapılan teminat dâhilindeki bir hasar ile ilgili bildirimde bulunma hakkı olacaktır. Ek bildirim süresi, Geriye Yürürlük Tarihinden önce ya da poliçe vadesinin sona ermesinden sonra gerçekleşen hatalı ya da kusurlu eylemler için geçerli olmayacaktır.

 

NOT: Bu sunumun içeriğinde olmayan bilgiler ancak teklif almanızla mümkün olabilecektir. LÜTFEN TEKLİF İSTEYİNİZ.  Burada olmayan bilgiler teklifte görülecektir.

 

Sigorta soru formunu doldurup, mail adresimize veya faksımıza veya www.kozansigorta.com.tr adresindeki formu doldurarak gönderiniz. Sigorta poliçenizi hazırlayıp adresinize teslim edelim